1973 TA22 Toyota Celica - NEC resto show shenanigans...